Brief aan formateur: aanbevelingen bestrijden dakloosheid

Op 6 april 2022 hebben de straatadvocaten van Basisberaad een brief gestuurd aan de formateur in de gemeente Rotterdam. In deze brief wil Basisberaad de aandacht vragen voor de groeiende dakloosheid in Rotterdam en zetten wij noodzakelijke maatregelen voor een oplossing verder uiteen. We vragen de formateur deze mee te nemen in de onderhandelingen over het collegeakkoord, om te komen tot een effectief beleid waarin dakloosheid wordt voorkomen en uitgebannen in Rotterdam. We realiseren ons dat de formateur voor een lastige opgave staat bij de coalitiebesprekingen. Onze ervaring is echter dat het bestrijden van dakloosheid een doel is dat elke partij deelt.

Een radicaal andere aanpak van dakloosheid

De wooncrisis is een enorme opgave voor gemeente, provincie en rijk en het resultaat van politieke keuzes en beleid. Het oplossen ervan moet beginnen met een radicaal ander beleid. Dakloosheid is de meest ernstige uitwas van het falend beleid en dient met prioriteit te worden opgelost. Wij pleiten voor een radicaal andere aanpak en specifieke maatregelen om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen.

Van ‘managen’ van dakloosheid naar oplossen van dakloosheid

De keuze die moet worden gemaakt is of de gemeente dakloosheid blijft managen of echt gaat werken aan het oplossen van dakloosheid? Wij pleiten voor het tweede. Dit vraagt om veel meer inzet op de pijlers voorkomen en doorstroming en, daarmee gepaard, een gestage afbouw van de opvang. Dat is de lange termijn. Hoe dit vorm krijgt en welke termijnen daarmee gemoeid zijn is onderdeel van een integraal plan van aanpak waar we voor pleiten. In bijlage vindt u specifieke aandachtspunten en uitgewerkte aanbevelingen per pijler. Op de korte termijn dient er voldoende opvang te komen die toegankelijk is voor iedereen.

Dakloosheid: een huisvestingsprobleem dat vraagt om een integrale aanpak

Beschouw dakloosheid altijd en primair als huisvestingsprobleem. De weg uit dakloosheid of dreigende dakloosheid is een stabiel en veilig (t)huis. Om toegang te kunnen hebben tot een (t)huis en van daaruit een waardig leven te kunnen leiden zijn interventies nodig op verschillende gebieden, zoals inkomen, werk, school, zorg en onderwijs. Dit vraagt dus om een integrale aanpak van (dreigende) dakloosheid. Dit besef is inmiddels ook ingedaald bij het Rijk waar de Brede Plan van Aanpak Dakloosheid de veelzeggende titel heeft: een (t)huis, een toekomst. Het plan is opgebouwd uit de pijlers: voorkomen, kortdurende opvang, en doorstroom.

Uitgangspunten

De gemeente Rotterdam heeft deze aanpak ook omarmd, getuige het Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022. Dit programma is vooralsnog een overzicht van bestaande maatregelen en dient veel verder te worden doorontwikkeld. Dit vraagt om:

  • Een heldere definitie en het verzamelen van data over hoeveel mensen we het hebben, wie ze zijn, hoe ze dakloos (dreigen) te raken. Momenteel is er slechts zicht op een zeer beperkte groep.
  • Een integraal beleid van op z’n minst: wonen, werk en inkomen, en zorg.
  • Aandacht voor specifieke groepen dakloze mensen, zoals: jongeren, vrouwen, zelfredzame dakloze mensen, arbeidsmigranten en gezinnen/alleenstaande moeders.
  • Heldere en haalbare doelstellingen en een pad (tijdslijn en targets) daar naartoe, zodat monitoring en verantwoording mogelijk zijn voor de Raad en het maatschappelijk middenveld.

 

Lees de brief (inclusief bijlage).

Deze bijdrage was gepubliceerd in actueel.
Verified by MonsterInsights