Klachtenprocedure bij Basisberaad

Basisberaad - Zorgbelang InclusiefBasisberaad is onderdeel van Zorgbelang Inclusief, en volgt bij klachten de procedures zoals vastgesteld binnen Zorgbelang Inclusief. Heb je klachten over de manier waarop medewerker(s) van Basisberaad met je gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kun je de volgende stappen ondernemen:

  1. Interne procedure: je richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met de leidinggevende van de betreffende medewerker (Jochen Braams – manager Basisberaad, of anders Erik Verkaar – directeur Zorgbelang Inclusief).
  2. Externe procedure: houd je na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kun je je (uitsluitend schriftelijk) wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland, p/a Zorgbelang Nederland, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen, E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

Klacht indienen

De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die in contact is gekomen met Basisberaad en daar een klacht over heeft.

Behandeling

De klachtencommissie zal jouw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht krijg je een schriftelijke reactie op de klacht. Tevens word je in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Klachtenreglement

Hier kunt u het volledige klachtenreglement inzien.

Bron: Zorgbelang Inclusief