↑ Terug naar Diensten

Cliëntenpanels

Cliëntenpanels

Door het inventariseren van ervaringen van cliënten kan een antwoord verkregen worden op vragen op het gebied van bereikbaarheid, bekendheid, tevredenheid en doeltreffendheid van de nu geboden zorg. Met cliëntenpanels worden cliënten actief ingezet als het gaat om het doen van aanbevelingen en verbetering van de zorg in een instelling of gemeente. Tevens wordt door de gekozen methode bereikt dat cliënten zelf beter geïnformeerd worden over de zorg en ervaringen met elkaar delen.

De panelmethode

De panelmethode, zoals die door de afdeling Basisberaad gebruikt wordt, gaat ervan uit dat de consumenten (zorgvragers, cliënten) van diensten en zorg zelf het beste kunnen aangeven of deze voldoen. De panelmethode stimuleert consumenten van de zorg om hun kennis, inzichten en gevoelens over zorg en diensten kenbaar en inzichtelijk te maken. De panelmethode wordt gebruikt als een methode van informatieverzameling of achterbanraadpleging.

De afdeling Basisberaad heeft ruime ervaring met deze methode en met het bereiken van gebruikers van zorg die via de “standaard” onderzoeken niet worden bereikt. Dit maakt deze methode zoals uitgevoerd door de afdeling Basisberaad ook geschikt voor kwetsbare groepen, zoals cliënten uit langdurige zorg, cliënten die verslaafd zijn en gebruikers  van de opvang.

De afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werkt de afdeling Basisberaad aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.

Organisatie van de cliëntenpanels    

De afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werkt de afdeling Basisberaad aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht

In opdracht van instellingen en gemeenten organiseert de afdeling Basisberaad cliëntenpanels. In overleg wordt een keuze gemaakt in thema en doelgroep(en) van de cliëntenpanels. De afdeling Basisberaad organiseert de cliëntenpanels, maakt verslag, analyseert de informatie, en formuleert op basis hiervan aanbevelingen.

Doel van de cliëntenpanels

 • Informatie krijgen over behoeften die cliënten hebben en hoe de geboden zorg wordt ervaren.
 • Ervaringen inventariseren en een indicatie te krijgen over de ervaren kwaliteit van de geboden zorg en/of dienst vanuit cliëntenperspectief.
 • Onderzoek doen over specifieke thema’s, locaties en (deel)onderwerpen, gerichte kennis op doen over de geboden zorg.
 • Ook cliënten die niet deelnemen aan cliëntenraden te betrekken bij vraagsturing.
 • Nieuwe ideeën te ontwikkelen rondom zorg en voorzieningen en om de bestaande praktijk te bespreken. Met de panelmethode is het mogelijk de kwaliteit van de zorg te toetsen of ervaringen met zorg in kaart te brengen.
 • Panelleden uit te nodigen om actief mee te denken over aanbevelingen en gewenste veranderingen.

Wijze van aanpak      

 • In overleg met de opdrachtgevende instelling of gemeente kiezen van het onderwerp en de te onderzoeken doelgroepen. Tot de doelgroepen behoren: cliënten, ex-cliënten en potentiële gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg (GGz), verslavingszorg (Vz) en/of maatschappelijke opvang (MO).
 • Afhankelijk van de afgesproken onderwerpen wordt gekozen voor een permanent panel (vaste groep deelnemers), een semipermanent panel (vaste kerngroep) of een wisselend panel (elke bijeenkomst wisselende panelleden).
 • Potentiële panelleden worden door de instelling van de te houden panels benaderd en gevraagd  deel te nemen. Dit kan per brief, op verzoek van de behandelaar, of door brochures en flyers in wachtruimtes. De afdeling Basisberaad kan bij moeilijk bereikbare of motiveerbare cliënten zelf een rol spelen in werven van panelleden door locaties te bezoeken of het panel op  de locatie zelf te houden. Panelleden ontvangen een onkostenvergoeding voor hun inspanningen.
 • Organiseren van de panelgesprekken over één of met verschillende thema’s. Er wordt één thema per bijeenkomst behandeld.  Thema’s hebben betrekking op de gekozen onderwerpen, zoals het wel/niet ontbreken van bepaalde zorgvormen,onderwerpen rond wonen, mogelijkheden op het gebied werk en dagbesteding en hoe de geboden zorg of dienst door cliënten wordt ervaren.
 • Als de opdrachtgever (gemeente of instelling) specifieke informatie wil verkrijgen van de panelleden kunnen de vragen in overleg met de opdrachtgever worden bepaald, daarnaast kunnen panelleden aangeven welke vragen zij missen tijdens het panel.
 • De gestelde vragen zijn open vragen en de panelleiders geven hoogstens uitleg over de inhoud van de gestelde vraag. Elk panellid wordt hierbij aan het woord gelaten.
 • Verslagleggen van panelgesprekken en vertalen naar aanbevelingen voor de opdrachtgevende instelling of gemeente. Het zijn concrete aanbevelingen voor de door cliënten gewenste zorg, zorg die ontbreekt of zorg die niet op de juiste manier wordt aangeboden. De resultaten van de panelgesprekken worden gepresenteerd in samenwerking met de panelleden en van de resultaten wordt een goed leesbaar verslag gemaakt.
 • Tijdens een afsluitend gesprek wordt besproken of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het heeft de voorkeur om voor aanvang van de panels afspraken te maken over het opvolgen van de aanbevelingen door het panel. Bij het nakomen van de aanbevelingen kan de cliëntenraad van de opdracht gevende instelling ook een rol spelen als bijvoorbeeld toezichthouder op de vorderingen

Voordelen van cliëntenpanels

Aan de opdrachtgever wordt informatie worden verstrekt over ervaringen van cliënten met de geboden zorg of dienst: informatie over kwaliteit van de zorg, het ontbreken van bepaalde soorten zorg en signalering van nieuwe ontwikkelingen, vanuit het cliëntenperspectief. Het organiseren van panelgesprekken is een belangrijke stimulans tot vraagsturing.

Bij de panelgesprekken worden juist ook cliënten actief te betrokken bij die nog niet eerder actief zijn geweest op het terrein van cliëntenparticipatie. Het panelgesprek kan daardoor gezien worden als een vorm van achterbanraadpleging en cliëntenparticipatie die optimaal gebruik maakt van de ervaringen van de deelnemers, zonder deze echter continu of teveel te belasten.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/diensten/clientenpanels/