Terug naar Diensten

Training ‘Samen deskundig’

Het trainingsaanbod Samen Deskundig biedt inzicht en handvatten vanuit het perspectief van cliënten rond knelpunten waarmee hulpverleners in de zorg te maken krijgen. Dit aanbod is ontwikkeld door Afdeling Basisberaad van Zorgbelang Inclusief samen met ervaringsdeskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Het trainingsaanbod wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen. De training wordt gegeven aan hulpverleners.

Het trainingsaanbod

Bij de trainingen Samen Deskundig gaat het er om kennis te nemen van de leefwereld van cliënten zoals die door henzelf wordt benoemd. De trainers brengen praktijkvoorbeelden in aan de hand van verschillende thema’s zoals beeldvorming, macht en bejegening. Ervaringsverhalen van trainers worden afgewisseld met spelelementen en oefeningen.

Hulpverleners worden in de training uitgenodigd om eigen ervaringen en praktijksituaties in te brengen. Samen met de ervaringsdeskundige trainers wordt het gesprek aangegaan over wat goed gaat in de hulpverlening, wat niet goed gaat en hoe de kwaliteit van hulpverlening verbeterd kan worden. De deelnemers krijgen concrete handvatten vanuit het perspectief van cliënten om met hun vragen en dilemma’s om te gaan.

Op maat

De trainingen worden op maat aangeboden waardoor er de mogelijkheid is om specifieke thema’s aan bod te laten komen al naar gelang de vraag van de instelling, organisatie of het team. Een training Samen Deskundig is ook erg geschikt voor hulpverleners in opleiding. Ervaringsdeskundigen kunnen een goede aanvulling zijn op de theoretische lesprogramma’s.

Voorbeelden van thema’s

Dwang en drang
Bij het thema ‘Dwang en drang’ gaan we in op de beleving van gedwongen opnames door cliënten, welke impact heeft een gedwongen opname op de cliënt, en welke invloed heeft het op het herstelproces van cliënten, en hoe kan een gedwongen opname worden voorkomen? Waarden en normen spelen bij het gebruik van dwang en drang een rol. Welke waarden en normen hanteer je zelf als hulpverlener en hoe verhouden die zich tot de waarden en normen van cliënten?

Beeldvorming
Cliënten hebben de ervaring terecht te komen in een vast behandelstramien en dat er op grond van vastliggende beelden naar hen wordt gekeken. Hierdoor ontstaan rolpatronen tussen cliënt en hulpverlener. Soms lopen deze rolpatronen vast. Doel van dit thema is om met de deelnemers na te gaan hoe cliënten en hulpverleners met elkaar omgaan, welke rolpatronen en scenario’s daarin merkbaar zijn, hoe ze ontstaan en welke gevolgen die hebben voor de voortgang van het hulpverleningsproces.

Rollen in het dagelijks leven
Psychiatrisch ziek, verslaafd of dakloos zijn gaat gepaard met het verlies van rollen, bijvoorbeeld die van werknemer, ouder of partner. Cliënten hebben de ervaring dat ze vanuit de hulp- verlening vaak alleen als patiënt gezien worden. Ze ervaren weinig of geen aandacht voor de rollen die ze verloren zijn of die ze nu onder andere omstandigheden moeten vervullen. Doel van dit thema is hoe aandacht voor andere rollen dan die van patiënt, verslaafde of dakloze, cliënten kan helpen in hun herstel.

Training Ervaringsdeskundigheid

In deze training exploreren we het begrip ervaringsdeskundigheid. Wanneer is iemand ervaringsdeskundige? Hoe kun je ervaringskennis benutten in je team? Wat zijn kansen en keerzijden van het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Het doel van de training is: concrete ideeën krijgen over de mogelijkheden van het benutten van ervaringskennis in je team.

Voor wie?

De training is voor (teams van) hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Ook is de training zeer geschikt voor hulpverleners in opleiding.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor de training, of wilt u een offerte aanvragen? Neem contact met Afdeling Basisberaad via info@basisberaad.nl / (010) 466 59 62

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/diensten/training-samen-deskundig/