Missie en visie

Belangenbehartiging

BabbelenIndividuele belangenbehartiging behelst het bieden van informatie, advies en steun aan mensen die geen of moeilijk aanspraak kunnen maken op de reguliere zorg. Mensen met cliëntervaring worden ondersteund bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing voor biedt en bij het bemiddelen bij conflicten of indienen van klachten. Kennis van individuele problematiek is nodig voor collectieve belangenbehartiging. Door middel van individuele belangenbehartiging kan een goed beeld gevormd worden van de knelpunten in de zorg. Met behulp van casuïstiek kunnen instellingen en instanties overtuigd worden van de noodzaak tot verandering.

Ervaringsdeskundig/professional

Bij Basisberaad Rotterdam werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Ervaringsdeskundig houdt in dat iemand ervaringskennis heeft opgebouwd door de eigen ervaringen als cliënt zijnde en ervaringen van andere mensen met cliëntervaring en geleerd heeft deze ervaringskennis functioneel in te zetten.

Empowerment

Mensen met cliëntervaring die bij Basisberaad Rotterdam komen, worden aangesproken op hun kracht en hun mogelijkheden in plaats van op hun beperkingen. Op deze manier wordt de eigenwaarde versterkt en het geloof in eigen kunnen vergroot. Dit biedt mogelijkheden voor groei en verdere ontwikkeling van mensen met cliëntervaring.

Gelijkwaardigheid

Basisberaad Rotterdam gaat uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Elk mens is anders en uniek, beperkingen en/of verschil in maatschappelijke positie zijn geen reden om elkaar anders dan gelijkwaardig te bejegenen en te respecteren.

Laagdrempelig

Alle mensen uit de groepen waar Basisberaad Rotterdam voor staat moeten zich door haar vertegenwoordigd kunnen voelen. Basisberaad Rotterdam zal er aan blijven werken om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden mee te doen. Om dat te bereiken wil zij het makkelijk en mogelijk maken dat mensen de Basisberaad Rotterdam weten te vinden en ook opzoeken. Basisberaad Rotterdam spant zich in om belemmeringen op dit punt zo veel mogelijk weg te nemen.

Stem voor cliënten

Basisberaad Rotterdam biedt ruimte voor de stem van mensen met cliëntervaring door laagdrempelig te zijn en door een gelijkwaardige benadering. Cliënten worden ondersteund in het kunnen verwoorden van hun ervaringen. In overleggen met instellingen en instanties worden mensen met cliëntervaring betrokken.

Platformfunctie

Basisberaad Rotterdam wil mensen en groepen mensen de gelegenheid bieden zich te laten horen. Daar waar noodzakelijk biedt zij ondersteuning om de stem van cliënten en betrokkenen te laten klinken. Basisberaad Rotterdam biedt de mogelijkheid aan mensen en groepen van mensen waarvan zij de belangen wil behartigen, om met elkaar opvattingen, ervaringen en standpunten uit te wisselen en samen te brengen.

Actief

Als belangenbehartigingsorganisatie staat Basisberaad Rotterdam voor de belangen van mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving. Basisberaad Rotterdam wil met hen werken aan een beter perspectief en meer kwaliteit van het leven. Basisberaad Rotterdam komt op voor patiëntenrechten, voert overleg, geeft voorlichting, geeft publicaties uit en werkt aan positievere beeld- en begripsvorming. Allemaal activiteiten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen en standpunten van Basisberaad Rotterdam.

Beeldvorming

De beeldvorming in de samenleving van de groepen wiens belangen Basisberaad Rotterdam wil vertegenwoordigen is over het algemeen beperkt, gekleurd en zelden positief. Door informatie te geven, in de samenleving aanwezig te zijn, te publiceren en te manifesteren wil Basisberaad Rotterdam de beeldvorming over de mensen waar zij zich voor inzet positief beïnvloeden.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Basisberaad Rotterdam wil bereikbaar zijn, in de letterlijke zin van het woord. Midden in de samenleving staan en aanwezig zijn in die samenleving. Niet alleen de buitenwereld moet haar kennen, Basisberaad Rotterdam wil ook bereiken dat de groepen uit de samenleving waar zij voor staat haar kennen en vertrouwen. Hun vertrouwen en betrokkenheid geeft haar zeggingskracht inhoud.