↑ Terug naar Projecten

Straatadvocaten

De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangen behartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen worden. De nadruk ligt op het voorkomen van dakloosheid of het zo snel mogelijk beëindigen daarvan. De Straatadvocaten zijn op een direct nummer te bereiken

Een groeiend aantal Rotterdammers heeft te kampen met schulden, onder andere bij energiebedrijven en woningcorporaties. Hierdoor dreigen mensen soms te worden afgesloten van energielevering of worden geconfronteerd met (dreigende) huis uitzetting. Vaak ontstaan de problemen na verlies van werk, bij de aanvraag van een uitkering, bij stagnatie na aanmelding voor schuldhulpverlening of bij een verandering in de woonsituatie. Straatadvocaten bieden gratis ondersteuning aan mensen die met (dreigende) dakloosheid te maken hebben of anderszins bekneld raken in de ambtelijke molen en hierdoor in problemen dreigen te geraken. Ook mensen die al dakloos zijn en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben kunnen bij de Straatadvocaten terecht.

Hoe kunt u de straatadvocaten bereiken?

Achtergrondinformatie

Het doel van de straatadvocaten is drieledig:

  • dakloosheid voorkomen en oplossen;
  • de beeldvorming over daklozen positief beïnvloeden;
  • emancipatie van de daklozen.

In het afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op preventie van dakloosheid.

Individuele belangenbehartiging en ondersteuning vormt een doel op zich, maar is tevens essentieel als voeding voor collectieve belangenbehartiging: Individuele belangenbehartiging is noodzakelijk om knelpunten in dienst- en hulpverlening op het gebied van MO en VZ te signaleren en deze signalen op de daartoe geëigende plekken af te geven.  Ervaringsdeskundigheid is een bijzonder kenmerk van de straatadvocaten: alle drie de straatadvocaten zijn ervaringsdeskundig. De straatadvocaten kunnen mede door hun ervaringen een brug slaan tussen (cliënten van) instellingen, instanties en politiek.

De activiteiten zijn belangrijk omdat de straatadvocaten vanuit een onafhankelijke positie ten behoeve van de (potentieel) dakloze mensen het beleid en de beleidsuitvoering in Rotterdam volgen en tussen wal en schip geraakten ondersteunen.
Het is nodig om het netwerk dat de straatadvocaten in de afgelopen jaren binnen de hulpverlening en de politiek hebben opgebouwd goed te onderhouden. Netwerken en het bijwonen van overleggen met instellingen en politiek zijn dan ook naast individuele contacten met daklozen effectief gebleken voor de collectieve belangenbehartiging.

Naast de individuele belangenbehartiging waar verderop dieper wordt ingegaan vindt -waar nodig- overleg met beleidsmakers over Centraal Onthaal (CO) en beleidsaanpak MO/(O)GGZ. Verder voeren de straatadvocaten het secretariaat van het zogeheten Kapstokoverleg. In het verlengde hiervan worden goede contacten met de gemeentepolitiek onderhouden.

Maandelijks vindt er in het kader van Movers overleg plaats met de beleidsmedewerker MO van gemeente Rotterdam.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/straatadvocaten/