Veel belovende innovaties om wachttijden terug te dringen

Staatsecretaris Paul Blokhuis op bezoek bij Taskforce Rotterdam bij Parnassia Groep

Weg met de wachtlijstenOp vrijdag 17 januari bracht staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan de regionale ‘Taskforce wachttijden ggz’ op de locatie van Parnassia Groep in Rotterdam. Blokhuis heeft door dit bezoek niet alleen een goed beeld gekregen van de huidige innovaties en samenwerkingen om de wachttijden te reduceren, maar ook van de complexiteit en knelpunten van dit vraagstuk.

Veel belovende samenwerkingen en innovaties
De staatssecretaris is kritisch over de hoogte van de wachtlijsten, maar prijst de Taskforce om haar slagvaardigheid  van de afgelopen 1,5 jaar. In 2019 zijn er nieuwe acties en initiatieven ontstaan of doorontwikkeld om de wachttijden in de ggz te kunnen  reduceren. Voorbeelden hiervan zijn volledige online behandelingen van Parnassia Groep online, inzet van startgroepen en versterkte inzet op groepsbehandelingen bij ggz-organisaties, de consultatiefunctie in de huisartsenpraktijk in samenwerking met ZorgImpuls , en het PG portaal voor verwijzers. Maar ook de verruiming van het preventie aanbod van Indigo in samenwerking met de gemeente draagt hieraan bij.

Tijdens het bezoek werd er ook gesproken over het feit dat de te verwachten resultaten, naast de inzet van de aanbieders, verzekeraars en gemeenten, ook sterk beïnvloed worden door een tekort aan personen, de regeldruk en de samenhang met het sociaal domein.

Foto: staatssecretaris Paul Blokhuis in gesprek met leden van de Tasforce

 

 

Over de regionale Taskforce Wachttijden GGZ

Om de wachttijden in de GGZ regionaal aan te pakken, zijn regionale taskforces opgericht waarin betrokken partijen, zoals GGZ-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers én ervaringsdeskundigen, samen werken aan oplossingen.  De regionale taskforces is een resultaat van afspraken die in 2017 zijn gemaakt met Ministerie van VWS om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Parnassia Groep is een van de deelnemers van de Taskforce.

Doelen

De doelen van de regionale taskforces zijn:

  • Creëren van randvoorwaarden voor een succesvol regionaaloverleg.
  • Identificeren van knelpunten in de regionale samenwerking met betrekking tot de wachttijden in de regio.
  • Maken en uitvoeren van concrete actieplannen om de wachttijden in de regio te verlagen.

Basisberaad neemt deel aan deze taskforce om vanuit cliëntenperspectief hier een bijdrage aan te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tabitha Mudde van het Basisberaad.